fbpx

1. Hvilke personopplysninger lagrer Gardermoen Airport Hotel AS?

Når du blir registrert i vår kundedatabase lagrer vi følgende informasjon:

  • Fullt navn
  • Kontaktinformasjon (epost og telefon)
  • Informasjon om din reservasjon som innebærer:

–          Ankomst og avreisedato

–          Spesielle ønsker / hensyn som vi trenger for å tilrettelegge ditt opphold

–          Informasjon du oppgir dersom du deltar på undersøkelser, markedsførte tilbud eller konkurranser

–          Betalingsinformasjon som for eksempel kredittkortnummer eller faktureringsadresser (Alle kredittkortnummer som lagres av oss er kryptert)

Dersom du besøker vår hjemmeside kan det hende at vi samler inn informasjon om hvor du er lokalisert, hvilken type digital plattform du benytter deg av, og hvilket operativsystem den har, samt språkinnstillinger. Denne informasjon vil ikke benyttes til å forsøke å identifisere deg, men blir kun samlet inn for utarbeidelse av statistikker.

Når du gjennomfører en reservasjon hos oss vil vi lagre informasjon om hvor / hvordan du gjennomførte reservasjonen, dette er for å kunne følge opp våre gjester i perioden mellom reservasjon og frem til de ankommer hotellet. 

Det er selvsagt mulig å velge bort informasjon som skal lagres om deg, men for å kunne gjennomføre en del av våre transaksjoner må vi lagre dette.

 

2. Hva brukes informasjonen til? 

All informasjon vi lagrer om våre kunder har et formål, og dersom vi tidligere har lagret informasjon som ikke lenger har noe formål vil den aktuelle informasjonen bli permanent slettet fra alle våre systemer.
Våre formål kan være, men er ikke begrenset til:

–        Berettiget interesse: Personer vi har vært, eller kommer til å være, i kontakt med og ønsker å yte kundeservice til

–        Eksisterende kunder: Gjester / kursdeltakere / møtebestillere som vi trenger kontaktinformasjon til for å levere tjenester som må være lagret i våre systemer

–        Markedsføring: Personer som har samtykket til det vil bli lagret i våre systemer for å motta nyhetsbrev, undersøkelser, tilbud og / eller annen relevant informasjon fra oss.
   
Din informasjon som er lagret hos oss vil aldri bli videresendt eller solgt til en tredjepart med følgende unntak:

–        Vi kan kun bruke en tredjepart til behandling, gjennomgang og betaling av regninger fra hotellet. Disse tredjepartene vil kun få tilsendt den informasjonen som er nødvendig for å kunne gjennomføre sitt arbeid, og deil vil ikke kunne motta annen informasjon enn det vi bevisst velger å sende de.

–        Offentlige myndigheter: Dersom vi er lovpålagt, eller mener det er strengt nødvendig for å avdekke / forhindre / oppklare eventuelle lovbrukss, reserverer vi oss retten til å videreformidle personlig informasjon til offentlige myndigheter.

Legg merke til at vi også kan motta personlysninger fra tredjepartskanaler, dette kan for eksempel være nettsider som tilbyr overnatting og / eller kursaktivitet på Gardermoen Airport Hotel.
Vi har databehandleravtaler med disse aktørene, men vær oppmerksom på at disse kanalene kan ha lagret informasjon om deg som vi ikke har kontroll over eller tilgang til i våre systemer.

 

3. Hvor lenge lagres din informasjon?

Dine personopplysninger lagres hos oss så lenge det anses som nødvendig for å opprettholde / gjennomføre eksisterende kundeforhold og tjenester, løse eventuelle tvister direkte med gjest eller andre parter som nevnt i punkt 2.

Vi er også pålagt å lagre informasjon om gjennomførte betalinger på vårt hotell ihht. regnskapsloven.

Vi vil også lagre informasjon om deg så lenge vi tilbyr deg noen av våre tjenester eller dersom gjeldende lover / regler krever det av oss.

Når det ikke lenger er noe hjemmel for å oppbevare informasjon om deg, vi anser det som unødvendig eller du selv anmoder om det, vil vi anonymisere / slette all personlig informasjon om deg.

 

4. Hvordan sikres din informasjon?

Gardermoen Airport Hotel tar datasikkerhet på alvor og følger selvsagt alle gjeldende lover / regler / anbefalinger når det kommer til lagring av informasjon.

Våre interne sikkerhetsrutiner forhindrer både virtuell og fysisk tilgang til personopplysninger som er lagret på våre systemer, og vi har databehandleravtaler med alle som leverer teknisk utstyr (Software / Hardware) til oss, som sikrer at de også til enhver tid følger gjeldende regelverk.

Vi har også systemer på plass som gjør at ansatte uten behov for tilgang til personopplysninger ikke har dette.

 

5.  Jeg vil vite hva hotellet har lagret om meg!

Du har rett til å se over all informasjon som vi har lagret om deg, men en slik henvendelse må komme skriftlig. Vi vil da gi deg en oversikt over dine opplysninger så snart det lar seg gjøre, og du har rett til å få et svar innen 30 dager. Dersom vi av tekniske årsaker ikke klarer å frembringe dine opplysninger innen 30 dager har du rett til å få et svar før utløpt frist med en forklaring på hvorfor vi ikke vil være i stand til å klare og overholde tidsfristen.

 

6.  Jeg vil at all informasjon dere har lagret om meg skal slettes!

Det er ikke noe problem så sant vi ikke er lovpålagt å lagre informasjon om deg, du ikke har noen ubetalte regninger hos oss, vi har en pågående tvist eller du står som kontaktperson eller fremtidig overnattingsgjest hos oss.

Vær oppmerksom på at du ikke kan be om å få utlevert eller slettet personsensitiv informasjon på vegne av andre, og at alle slike henvendelser må komme skriftlig.

 

7.  Jeg vil kontakte dere angående personvern eller personsensitiv informasjon

Dersom du har noen spørsmål eller innspill til våre personvernregler / rutiner, eller informasjon som vi har lagret om deg kan dere kontakte oss direkte på epost eller telefo

Privacy Policy

1. What personal data does Gardermoen Airport Hotel AS store?

When you register in our customer database, we store the following information:

Full Name
Contact information (email and phone)
Information about your reservation that involves:
– Arrival and departure date

– Special requests / considerations that we need to facilitate your stay

Information you provide if you participate in surveys, promotional offers or competitions

– Payment information such as credit card number or billing address (All credit card numbers stored by us are encrypted)

If you visit our website, we may collect information about where you are located, the type of digital platform you use and the operating system it has, as well as language settings. This information will not be used to attempt to identify you, but will only be collected for statistics purposes.

When you make a reservation with us we will store information about how / how you made the reservation, this is to be able to follow up our guests during the period between reservation and until they arrive at the hotel.

It is of course possible to opt out of information that is to be stored about you, but in order to be able to carry out part of our transactions, we must store this.

 

2. What is the information used for?

All information we store about our customers has a purpose, and if we have previously stored information that no longer has any purpose, the relevant information will be permanently deleted from all our systems.
Our purposes may be, but are not limited to:

– Legitimate interest: People we have been or will be in contact with and want to provide customer service to

– Existing customers: Guests / course participants / meeting orders that we need contact information to provide services that must be stored in our systems

– Marketing: People who have consented to it will be stored in our systems to receive newsletters, inquiries, offers and / or other relevant information from us.

Your information stored with us will never be forwarded or sold to a third party with the following exceptions:

– We can only use a third party to process, review and pay bills from the hotel. These third parties will only receive the information that is needed to carry out their work, and they will not be able to receive information other than what we deliberately choose to send.

– Public authorities: If we are required by law, or believe it is strictly necessary to uncover / prevent / eliminate any law enforcement, we reserve the right to pass on personal information to public authorities.

Please note that we may also receive personal information from third-party channels, for example, websites that offer accommodation and / or course activity at Gardermoen Airport Hotel.
We have data processing agreements with these operators, but please note that these channels may have stored information about you that we do not control or access in our systems.

 

4. How is your information secured?
Gardermoen Airport Hotel takes data security seriously and obviously follows all applicable laws / rules / recommendations when it comes to storing information.

Our internal security routines prevent both virtual and physical access to personal data stored on our systems, and we have data processing agreements with everyone who supplies technical equipment (Software / Hardware) to us, ensuring that they also comply with current regulations at all times.

We also have systems in place that allow employees without the need for access to personal information.

 

5. I want to know what the hotel has stored about me!
You have the right to review any information we have stored about you, but such a request must be in writing. We will then provide you with an overview of your information as soon as possible, and you have the right to receive a reply within 30 days. If, for technical reasons, we are unable to provide your information within 30 days, you have the right to receive an answer before expiry of the deadline with an explanation of why we will not be able to meet and comply with the deadline.

 

6. I want all the information you have stored about me to be deleted!
There is no problem as long as we are not required by law to store information about you, you have no unpaid bills with us, we have an ongoing dispute or you are a contact person or a future overnight guest with us.

Please note that you may not request or disclose person-sensitive information on behalf of others and that all such inquiries must be in writing.

 

7. I will contact you regarding privacy or person-sensitive information
If you have any questions or suggestions regarding our privacy policies / procedures, or information that we have stored about you, you can contact us directly by email or by phone.

+47 63 94 08 00
booking@gardermoen-airporthotel.no

Best Western Plus Oslo Airport

Ravineveien 11,

2060 Gardermoen

+47 63 94 08 00

booking@gardermoen-airporthotel.no

Org nr 917 396 744